Kalp Hastalıkları - Heart Diseases
Kalp Hastaliklari sitemize hoşgeldiniz, 24 Ocak 2019

Kalp nakli ve suni kalp destek sistemleri programı nedir?

,
Kalp nakli ve suni kalp destek sistemleri programı nedir?

Kalp nakli ve suni kalp destek sistemleri programı nedir?

Kalp nakli ve suni kalp destek sistemleri programı, kalp nakli öncesi ve sonrasında birçok değişik daldan uzmanın bir arada çalmış olduğu bir ekip organizasyonudur. Bu ekipte kalp nakli cerrahı ve kalp yetersizliği kardiyoloğunun yanı sıra, organ nakil koordinatörleri, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nefroloji, psikoloji/psikiatri, patoloji, diş hekimliği uzmanları, deneyimli organ nakli hemşireleri, toplumsal hizmet uzmanları, fizyoterapistler ve diyetisyenler yer alır.

plastic-heart-robot-kalp-yapay-kalp-ameliyati-hamilyon

plastic-heart-robot-kalp-yapay-kalp-ameliyati-hamilyon

Kalp yetersizliği nedir?

Kalp, vücutta kan dolaşımını elde eden dirimsel bir organdır. Vücuttan kalbe dönen oksijenden yoksul kan, kalbin sağ karıncığı tarafınca akciğerlere yollanır. Akciğerlerde oksijenlenen kan, kalbin sol karıncığına döner ve buradan da tüm vücuda temiz kan olarak pompalanır.

Kalbin sağ, sol ya da her iki karıncığının görevini yapamadığı durumlarda kalp yetersizliği meydana çıkar. Kalp yetersizliği hızlı ilerleyici bir hastalıktır, süre içinde kalbin kuvveti giderek daha da azalır. Kalp, vücudun gereksinim duyan oranda kanı pompalayamaz durumdadır. Dokular ve hücreler oksijen ve gıda maddelerini almakta zorlanmaktadırlar.

Kalp yetersizliği, altta yatan sebebe bağlı olarak her yaşta görülebilir. Sadece 45 yaş üstündeki insanların %2,5’inde, 65 yaşın üzerindekilerin ise ortalama %10’unda görülmektedir. Dünyada ve Türkiye’de hastaneye yatış ve ölüm sebeplerinin başlangıcında gelmektedir. Son evre kalp yetersizliğinde hastaların yarıdan fazlası tanı konduktan sonrasında 1 yıl içinde kaybedilirler.

Kalp yetersizliğine neden olan hastalıklar nedir?

 • Koroner Arter Hastalığı: En sık görülen kalp hastalığıdır. Kalbi besleyen koroner damarların daralması ve/yada tıkanması sebebiyle, gereksinim duyan oksijen ve besini yeterince alamayan kalp kasının hasarlanması, hatta ölmesi (enfarktüs) sonucu kalbin kasılma gücünde azalma meydana gelir.
 • Karmaşık Kalp Kapak Hastalığı: Doğuştan yada sonradan olan aort ve mitral kapak bozuklukları, kalbin iş yükünü arttırarak onun gerilmesi ve büyümesi ile kalp yetersizliğine yol açabilirler.
 • Dilate Kardiyomiyopati: Kalp kaslarının yapısal bozukluğu sebebiyle yeterince kasılamamasına bağlı olarak kalbin büyüyüp genişlemesi ile kalp yetersizliğine neden olan bir hastalıktır.
 • Miyokardit: Kalbin virüs enfeksiyonu nedeniyle kasılma gücünün azalması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalbin kasılma bozukluğu, virüs enfeksiyonu geçtikten sonrasında tamamen düzelebileceği şeklinde, kalıcı hale gelip kalp yetersizliği ile de sonuçlanabilir.

Kalp yetersizliği’nin tedavisi iyi mi yapılır?

Kalp yetersizliğinin tedavisinde ilaçlar, rejim, ritim bozukluğunu giderici cihazlar ve kalp yetersizliğine sebep olan hastalığa yönelik düzeltici ameliyatlar (koroner baypas, kapak ameliyatı vb.) uygulanabilir. Sadece son evre kalp yetersizliğinin tedavisinde en etkili yöntemler kalp nakli ve suni kalp destek cihazlarıdır.

Kalp nakli nedir?

Kalp nakli, kafi fonksiyon gösteremeyen hasta kalbin sıhhatli bir insan kalbi ile değiştirilmesi işlemidir. Organ bağışı yapmış sıhhatli bir insan öldüğünde (verici), böbrek, karaciğer, kalp benzer biçimde organları hazırlanarak daha evvelde organ nakli sonucu alınmış hastalara (alıcı) nakledilir.

Kalp nakli kimlere yapılır?

Kalp yetersizliğinin son evresine (Evre-D) gelmiş ve 1 yıldan azca yaşam beklentisinde olan 65 yaşın altındaki kalp hastaları kalp nakli adaylarıdır. Daha ileri yaşlarındaki hastaların (65-72 arası) kronolojik yaştan öte fizik özellikleri dikkatle değerlendirilerek uygun iseler programa alınabilirler. Kalp nakli uygulamalarının en sık iki sebebi vardır.

Bu sebeplerden ilki; koroner damar hastalığıdır. Bu hastalar koroner baypas ameliyatı ya da balon-stent işlemi ile düzeltilemeyecek durumdadırlar. Koroner damarların tıkanmasına bağlı geçirilmiş kriz ve/yada krizlerin niçin olduğu geri dönüşü olmayan kalp kasında ciddi ve büyük hasar bulunmaktadır.

Diğeri ise kardiyomiyopati denilen kalp kasının doğuştan yada bakterilere, virüslere, v.b nedenlere bağlı sonradan olma, zafiyetidir ki bu durum kalp kasının kasılma gücündeki ileri derecede azalmaya niçin olduğunda kalp nakli gereklidir.

Öteki ender görülen nedenler içinde; romatizmal ateş, hipertansiyon, kalp kası hasarına yol açmış kapak hastalıkları, cerrahi olarak düzeltilme imkanı olmayan doğumsal kalp anomalileri, kalp tümörleridir.

Gene, çeşitli hastalıklar sonucu ciddi ritm bozukluğu olan ve bu durumun her türlü ilaç ve pil tedavisine karşın durdurulamadığı, yaşamı tehdit eder bir halde devam etmiş olduğu hastalar da kalp nakli adaylarıdır.

Kalp nakli programına girecek hastalar ve aile fertleri aşağıdaki durumları bilmeli ve güvenilir olmalıdırlar ki, programa gönül rahatlığı ile dahil olabilsinler.

 • Kalplerindeki hastalık için malum tüm tedavi şekillerinin düşünülmüş, uygulanmış, denenmiş olduğundan,
 • Kalp nakli olmazlar ise bir süre sonrasında hayatlarını kaybedeceklerinden,
 • Örgen aktarımı işlemi öncesinde ve bilhassa sonrasında uzun bir süre için ve kısmen yaşam boyu lüzumlu olacak bazı uygulamalara ve hayatında yapılması ihtiyaç duyulan değişikliklere uyum gösterme mevzusunda irade sahibi olabileceklerinden.

Hastaların bu süreçte yukarıda bahsedilen tıbbi, ruhsal ve toplumsal özelliklerinin kalp nakli ekibinde yeralan uzmanlarca değerlendirilmesinden sonrasında programa alınması söz mevzusu olmaktadır.

Suni kalp destek cihazları nedir?

Suni kalp destek cihazları, son evre kalp yetersizliğindeki hastada kalbin pompalama görevini üstüne alan, ileri teknoloji ürünü cihazlardır. Hastanın kalp yetersizliği iyileşene dek ya da kalp nakli oluncaya dek kullanılan kısa süreli suni kalp destek cihazları olduğu şeklinde, hastanın kalan yaşamı süresince kullanabileceği uzun soluklu suni kalp destek sistemleri de mevcuttur.

Suni kalp destek cihazları hangi hastalarda uygulanır?

Kalp destek cihazları, ani yada zaman içinde gelişmiş son evre kalp yetmezliğindeki hastalarda başlıca dört amaç için kullanılmaktadır.

 • Ansızın kalp yetersizliği gelişen hastalarda, öteki organ fonksiyonlarında oluşacak bozulmanın önüne geçmek ve uzun soluklu bir destek sistemi uygulayana kadar hastayı hayatta tutabilmek için köprülemeye köprüleme (kısa süreli kullanım) amacıyla.
 • Miyokardit (kalp kasının virüs vb. sebeplerle iltihabı) benzer biçimde ansızın kalp yetersizliği oluşturan fakat ilaç tedavisi sonucu tamamen iyileşen hastalıklarda, hastalığın şiddetli seyrettiği dönemde hastanın hayatta tutulabilmesi için iyileşmeye köprüleme amacıyla.
 • Kalp nakli için bekleme sıralamasında olan, sadece kalp beklerken kalp yetersizliği ilerleyen hastalarda kalp nakline köprüleme amacıyla.
 • Çeşitli sebeplerden (ileri yaş, ciddi böbrek, karaciğer hastalığı vb.) dolayı kalp nakli olamayacak durumda olan hastaların yaşam süresini ve standardını arttırmak için yaşam boyu kullanım amacıyla.

Kalp nakli ve suni kalp destek cihazları ameliyatları kimler tarafınca yapılır?

Kalp nakli ve suni kalp destek cihazları, T.C. Sıhhat Bakanlığı tarafınca yetkilendirilmiş, organ nakli suni kalp sistemleri mevzusunda tecrübeli ekipleri bulunan, kalp nakli programı yürüten tam donanımlı hastaneler tarafınca yapılır.

Kalp nakli ve suni kalp destek cihazları programına iyi mi girilir?

Hastanın tıbbi geçmişini bilen ve takip eden kalp doktoru (kardiyolog), hastalığın tedavisi için kalp naklinin lüzumlu bulunduğunu düşündüğünde, kalp nakli ve suni kalp destek sistemleri konseyine başvurur. Hastanın tıbbi geçmişi, son durumu, meydana getirilen tetkikleri, fiziki kapasitesi ve öteki detaylar konuşularak ön bir değerlendirme yapılır. Peşinden hastanın durumu, tertipli olarak toplanan ve kalp nakli cerrahisi, kardiyoloji, anestezi, göğüs hastalıkları, infeksiyon hastalıkları uzmanları ve organ nakli koordinatörü ve sekreterinden oluşan kurul tarafınca etraflıca değerlendirilir. Yapılması ihtiyaç duyulan öteki testler ve konsültasyonlar (psikiatri, endokrinoloji, nefroloji, diş hekimliği vb.) planlanır. Kalp nakli ve suni kalp destek sistemleri konseyinde tüm bu değerlendirmelerin sonucunda hasta kalp nakline uygun bulunursa, programa alınarak organ bekleme listesine kaydedilir.

Kalp nakli bekleme sürecinde neler olur?

Kalp nakli ve suni kalp destek sistemleri konseyinde kalp nakli sonucu verilerek bekleme listesine alınan hastalardan durumu evinde yaşayabilmesine olanak verecek düzeyde olanlar belli aralıklarla kontrole gelmek suretiyle evlerinde, ağır kalp yetersizliğinde olanlar ise hastanede yatarak uygun kalp beklerler. Hastanın bekleme listesindeki yeri; hastanın tıbbi durumu, kan grubu, hasta (alıcı)-verici arasındaki vücut büyüklük karşılaştırılması ve organ bekleme süresi benzer biçimde faktöre bakılırsa belirlenir. Naturel olarak, daha ağır yetmezlikteki hastalar daha önceliklidir. Organ bekleme sürecinde durumu kritikleşen hastaların, suni kalp destek cihazları takılarak organ bulunana kadar hayatta tutulmaları sağlanabilir.

Kalp nakli bekleme sürecinde nelere dikkat edilmeli?

Kalp nakli bekleyen hastalar, ruhen ve bedenen her an nakil ameliyatına hazır durumda olmalıdırlar. Verilen ilaçların eksiksiz ve zamanında kullanılmasına itina göstermelidirler. Bu hastalar infeksiyona yatkın olduklarından kalabalık ortamlardan kaçınmalı, kişisel hijyene dikkat etmeli ve kontrollerine tertipli olarak gelmelidirler. Kalp nakli ameliyatı için evvel randevulaşmak mümkün olmadığından, hasta ve yakınlarına ilişkin telefonlar gece-gündüz ulaşılabilir olmalı, telefonla görüştükten sonrasında derhal hastaneye doğru yola çıkmaya hazır olunmalıdır.

Kalp nakli için uygun kalp bulunduğunda neler olur?

Daha ilkin organ bağışında bulunmuş sıhhatli insanoğlu öldüğünde, kalp, karaciğer, böbrek benzer biçimde bazı organları bir süre daha çalışmaya devam eder. Bu durumdaki kişilerin ölümü anestezi, nöroloji ve kardiyoloji uzmanları tarafınca saptandıktan sonrasında, organ bağışı için uygun olanların yakınlarının onayına başvurulur. Ölümünün peşinden organ bağışı onayı gerçekleşen kişiler, T.C. Sıhhat Bakanlığı tarafınca yürütülen organ nakli koordinasyon merkezlerine organ vericisi olarak duyurulur ve uygun alıcı ile eşleştirilir.

Uygun verici ile eşleşen bekleme listesindeki kalp yetersizliği hastaları, evde takip ediliyorlarsa evlerinden derhal gelmek suretiyle hastaneye çağırılır ve hazırlıklara başlanır. Hastanede bekleyen hastalar da verici ile eşleşmeleri durumunda derhal hazırlanmaya başlanır. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonrasında, kalp nakli ekibinin bir kısmı vericinin kalbini hazırlamak suretiyle ilgili merkeze gider, ekibin öteki kısmı alıcıyı nakil ameliyatına hazırlar. Alıcı ve verici hazır olduğunda, kalp nakli ameliyatı gerçekleştirilir.

Kalp nakli ameliyatı iyi mi yapılır? Ameliyat sonrası dönemde neler olur?

Kalp nakli ameliyatı, eğer bir komplikasyon gelişmez ise, averaj 5-6 saat sürmektedir. Ameliyatı biten hastalar, yoğun bakımdaki hususi nakil odasında uyanırlar, tüm bulgular normale ulaştığında solunum aletinden ayrılırlar. Ameliyat sonrası ilk 2-3 günü yoğun bakımda geçiren hastalar, peşinden aileden bir yakını ile beraber kalacakları, servisteki hususi odalarına alınırlar. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi averaj 15-20 gündür. Bu sürenin sonunda doku reddi araştırması için biyopsi uygulanır ve hasta evine taburcu edilir.

Kalp biyopsisi nedir? Ne süre yapılır?

Kalp biyopsisi, kalp nakli sonrası doku reddinin araştırılmasında halen en geçerli yöntemdir. Kasıktan ya da boyundan geçen toplardamar içine gönderilen tel yardımıyla kalbe ulaşılır ve kalp dokusundan örnekler alınarak işleme son verilir. Alınan doku örnekleri patolojiye gönderilerek doku reddi olup olmadığı, var ise derecesi araştırılır.

Kalp biyopsisi ilk kez nakil sonrası 15. günde yapılır. Hastayı takip eden tıbbi ekibin kontrolunda nakil sonrası ilk yıl içinde averaj 4-6 kez uygulanır. Seneler geçtikçe biyopsi sıklığı azaltılır. İhtiyaç halinde biyopsi sıklığı arttırılabilir.

Doku reddi nedir?

Doku reddi, vericiden gelen kalbin alıcının vücudunda oluşturduğu bağışıklık yanıtıdır. Hafifçe, orta ve şiddetli olmak suretiyle 3 derecesi vardır. Oluşan yanıtın şiddetine gore bağışıklığı baskılayan tedavinin içinde ne olduğu ve dozu ayarlanır.

Kalp nakli sonrası hastalar düzgüsel hayata dönebilir mi?

Kalp nakli ameliyatından kısa bir süre sonrasında, bilhassa doku iyileşmesinin büyük oranda tamamlandığı 2. ay sonunda, yaşa uygun her türlü fizik aktiviteyi yapabilecek güce ulaşılabilir. Elbet uzun seneler devam eden kalp yetersizliğinin kollarda ve bacaklarda kas güçsüzlüğü oluşturduğu hastaların, fizik tedavi ile rehabilitasyonu gerekebilir. Çoğu zaman nakilden 1 yıl sonrasında, emek harcama hayatınıza tam ya da yarım zamanlı olarak dönülebilir.

Suni kalp destek aleti ameliyatı iyi mi yapılır? Ameliyat sonrası dönemde neler olur?

Suni kalp destek cihazları, vücud içine yerleştirilen (implantable, minyatür) ve vücüd haricinde (parakorporal) olan olmak suretiyle iki değişik gruptur. Hangisinin takılacağı, hastanın kalp yetersizliğinin ve genel durumunun özelliklerine bakılırsa belirlenir. Suni kalp destek aleti ameliyatı, takılan cihazın türüne gore değişse de, eğer bir komplikasyon gelişmez ise averaj 3-6 saat devam eden bir ameliyattır. Ameliyatı biten hastalar, yoğun bakımdaki hususi nakil odasında uyanırlar, tüm bulgular normale vardığında solunum aletinden ayrılırlar. Ameliyat sonrası ilk 2-3 günü yoğun bakımda geçiren hastalar, arkasından aileden bir yakını ile beraber kalacakları, servisteki hususi odalarına alınırlar. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi averaj 20-25 gündür. Bu hastalar, cihazla yaşadıkları süre süresince kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak ve tertipli olarak kan testleri yaptırarak bu ilaçların dozlarını doktorlarına danışmak zorundadırlar.

 

 

ilgili konular - interesting subjects

Etiketler:

Kalp üzerine her türlü bilgiye bu siteden ulaşabilirsiniz. Lütfen arama yapınız ve ilgilendiğiniz konuyu okuyunuz.Bu site kar amacı güdülmeden kurulmuştur. Siz de sorularınızı sorabilir, facebook fan sayfamıza üye olabilirsiniz. Ne kadar çok bilgi olursa o kadar çok insan bilgilenir ve hastalıklarından kurtulur.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Bizi takip edin- follow us !

Sorularınızı artık facebook grubumuzdan da sorabilirsiniz.

You can ask your questions from facebook page! Kalp-Hastaliklari Facebook Adresi